Beschut wonen

Verwachtingen

Onze verwachtingen ten aanzien van jou worden individueel bepaald in functie van je capaciteiten en noden en het huis of studio waarin je zal verblijven.
Toch worden er ook een aantal zaken van alle bewoners verwacht, meer bepaald:

 • (medicamenteuze) opvolging is door een psychiater
 • je hebt een of bent bereid tot een zinvolle dagbezigheid buitenshuis
 • je hebt een vast inkomen
 • je staat open voor en aanvaardt begeleiding
 • je leeft gemaakte afspraken na zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement
 • je neemt op een correcte manier uw medicatie in
 • je onderhoudt uw eigen kamer en je bent bereid om gemeenschappelijke taken in het huis op te nemen
 • je bent verplicht aanwezig op de (twee)wekelijkse bewonersvergadering
 • je respecteert gemaakte afspraken rond veiligheid , bv : rookbeleid
 • je aanvaard individuele afspraken aangaande middelengebruik

Participatie

Binnen onze begeleiding neemt bewonersparticipatie een centrale rol in. De bewonersraad, die bestaat uit afgevaardigden van de verschillende huizen van beschut wonen, komt één keer in de drie maanden samen. Thema’s die door de bewoners worden aangekaart worden hier besproken, oplossingen worden in de mate van het mogelijke/ haalbare aangereikt. Leden van de bewonersraad nemen ook regelmatig deel aan de Commissie Bewonersparticipatie, dit is een overkoepelend adviesorgaan van bewoners uit verschillende initiatieven Beschut Wonen.

Ervaringswerkers

Vanaf maart 2018 zijn er 2 ervaringswerkers in dienst, voor de verder uitbouw van onze herstelgerichte werking.
Een ervaringswerker is iemand die op basis van eigen psychiatrische- en herstelervaring onze bewoners , collega’s en organisatie kan ondersteunen.

Voor onze ervaringswerkers staan drie kerntaken centraal:

 • Ondersteuning bij individuele herstelprocessen
 • Inrichting van herstelondersteunende zorg
 • Emancipatorische beïnvloeding van maatschappelijke processen gericht op het tegengaan van stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke kansen

Woonbegeleiding

Per huis is een woonbegeleider verantwoordelijk. Elke bewoner krijgt een individuele begeleider toegewezen. De frequentie en intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van het huis waarin je als bewoner terecht komt. Dit kan variëren van dagelijkse contacten tot een wekelijks contact.
De begeleiding gebeurt op maat van elke bewoner individueel. Je kan ondersteuning krijgen op verschillende vlakken zoals administratie, hygiëne (zelfzorg en kamerorde), dagbezigheid, ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen), persoonlijke problemen. De begeleiding is gericht op de maximale ontwikkeling van je capaciteiten en vaardigheden, met als doelstelling een zo groot mogelijke zelfstandigheid en reïntegratie in de maatschappij.
Er wordt samen gewerkt met andere hulpverleners (huisarts, psycholoog,…) en de familie (partner, ouders, kinderen,…).

Familieraad

Sinds januari 2017 zijn we gestart met een familiewerking. De leden van deze raad stelde zich kandidaat op een grote familiebijeenkomst die georganiseerd werd in december 2016. Om de drie maanden komt de familieraad samen in het aanloopadres van Beschut Wonen Antwerpen. De agenda wordt samengesteld door de woonbegeleiding en de aanwezige familieleden. Naast een aanspreekpunt en lotgenotengroep probeert de familieraad ook (groeps)activiteiten te organiseren (bijv. : familiebrunch)

Al je familieleden zijn welkom en kunnen zich aanmelden. Dit kan bij Elke Brys of Sofie Gerrits. Zij zijn te bereiken op volgende emailadressen:
Elke.brys@beschutwonenantwerpen.be of sofie.gerrits@beschutwonenantwerpen.be

Aanbod

Het aanbod bestaat uit zowel plaatsen in groepswoningen en studio’s. Onze huizen/studio’s zijn verspreid over groot Antwerpen. In totaal beschikken we over 108 plaatsen, waarvan 2/3e bestaat uit plaatsen in groepswoningen. Verder beschikken we ook over een voortrajecthuis/trainingshuis, Huis De Grooff.

Aanmelding

Beschut Wonen Antwerpen biedt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid een brede waaier aan woonvormen, gaande van beschut wonen tot en met een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Door dit divers aanbod kan er kwaliteitsvolle zorg op maat van U, als toekomstige bewoner, gegeven worden. Hierbij kan de intensiteit van de begeleiding in overleg variëren naargelang de vraag.

We bieden ‘herstelgerichte zorg’ en streven ernaar een veilige plek te creëren van waaruit elke bewoner op eigen tempo zijn/ haar persoonlijke toekomst vorm kan geven.

Vanuit de wensen en noden van jezelf, als kandidaat bewoner, wordt er een traject uitgewerkt en samen met je individuele woonbegeleid(st)er doorlopen.

Contactgegevens Centraal aanmeldingspunt langdurige woonvormen Antwerpen
Beschut Wonen Antwerpen
T.a.v. intaketeam
Falconrui 51
2000 Antwerpen
E-mail: aanmeldingspuntbwa-pvt@beschutwonenantwerpen.be
Tel: 03/298.14.70
aanmeldingsbundel langdurige woonvormen Antwerpen

 

Praktisch
Je aanmelding gebeurt liefst digitaal via het centraal aanmeldingspunt. U kan de aanmeldingsbundel downloaden via deze link en terug sturen naar
aanmeldingspuntbwa-pvt@beschutwonenantwerpen.be
De door jou ingevulde intakebundel, vergezeld van een recent medisch en/of functioneringsverslag wordt besproken op een maandelijks overleg

Nadien wordt de aanvraag doorgestuurd naar de begeleiding van de geschikte woonvorm, die je zal uitnodigen voor een eerste intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt er vooral gepeild naar je verwachtingen en beweegredenen en naar uw psychiatrische problematiek.

Na het intakegesprek wordt op korte termijn beslist of je als kandidaat wordt weerhouden en op de wachtlijst komt . Indien je niet aanvaard wordt, motiveren we uitvoerig onze beslissing. Deze beslissing wordt aan jou of aan je verwijzer meegedeeld. Van zodra er een kamer beschikbaar is, word je verwittigd.

Bij aanvang van het verblijf wordt een verblijfsovereenkomst afgesloten. Ook het huishoudelijk reglement wordt overlopen en voor akkoord getekend.

Je kan ook steeds kiezen voor een kennismakingsgesprek, alvorens je aanvraag in te dienen. Hiervoor moet je telefonisch een afspraak maken op het algemene nummer van Beschut Wonen Antwerpen (03/298.14.70). Je krijgt tijdens deze afspraak een algemene uitleg over Beschut Wonen Antwerpen en haar deelwerkingen.